Đang tải...

QUY CHẾ

Phối hợp hoạt động của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX); Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn;
Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; nhằm tăng cường mối quan hệ, nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn) thống nhất quy chế phối hợp hoạt động như sau:

ĐIỀU 1. Nguyên tắc chung

 • Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm thực hiện có hiệu quả mỗi quan hệ công tác, thúc đẩy phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong cả nước.
 • Nội dung chương trình phối hợp hoạt động phải dựa trên cơ sở các quy định của Điều lệ Đoàn, nghị quyết đại hội Đoàn, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn; kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và quy ước hoạt động của Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn.
 • Nội dung chương trình phối hợp hoạt động nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam và xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

ĐIỀU 2. Trách nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

 • Vào tháng 3 hàng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có buổi làm việc với Thường trực Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn để đánh giá kết quả phối hợp hoạt động năm trước và thống nhất chương trình phối hợp hoạt động trong năm.
 • Trong dịp họp mặt cựu cán bộ Đoàn hằng năm (dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3), Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử đại diện đến dự và thông báo tóm tắt kết quả, định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để phối hợp hoạt động và tuyên truyền trong Đoàn viên, thanh niên và nhân dân.
 • Tổ chức xin ý kiến Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn vào các văn kiện quan trọng của Đoàn; mời đại diện Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn tham gia nghiên cứu, thẩm định các tài liệu về lịch sử Đoàn, Hội, Đội; đề tài, chuyên đề công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi (khi cần thiết).
 • Định hướng chỉ đạo các đơn vị, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương Đoàn tuyên truyền các hoạt động của Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn.
 • Cử đại diện đến viếng khi thành viên trong Thường trực Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn, Cựu Cán bộ Đoàn đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu tại cơ quan Trung ương Đoàn từ trần.

ĐIỀU 3. Trách nhiệm của Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn

 • Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn có trách nhiệm động viên các thế hệ cựu cán bộ Đoàn giữ gÌn và phát huy bản chất, truyền thống của Đoàn Thanh niên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch: phòng, chống tham nhũng, lãng phí: nêu gương giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam và đóng góp xây dựng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển.
 • Chuẩn bị các nội dung để thống nhất chương trình phối hợp với ban Bí thư Trung ương Đoàn vào dịp tháng 3 hằng năm.
 • Tổ chức lấy ý kiến các thành viên Ban Liên lạc đối với các văn kiện quan trọng của Đoàn theo đề nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; cử đại diện tham gia nghiên cứu, thẩm định các tài liệu về lịch sử Đoàn, Hội, Đội; đề tài, chuyên đề về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi (khi cần thiết).
 • Thông báo tới Trung ương Đoàn và phối hợp tổ liên lạc của Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn tổ chức viếng khi cựu cán bộ Đoàn từ trần.

ĐIỀU 4. Về hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn

 • Trung ương Đoàn hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm cho Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn: 35.000.000đ (ba mươi năm triệu đồng). 
 • Tạo điều kiện cho Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn về phòng họp phục vụ cho việc tổ chức hợp Ban Liên lạc, tổng kết năm và họp mặt toàn thể cựu cán bộ Đoàn trên cơ sở điều kiện vật chất hiện có của cơ quan Trung ương Đoàn

ĐIỀU 5. Tổ chức thực hiện

 • Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử một đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương Đoàn; Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn cử đồng chí Tổng thư ký Ban Liên lạc để giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động.
 • Ban thư ký của Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn, Ban Tổ chức, Văn phòng Trung ương Đoàn và các ban, đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Trung ương Đoàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

T.M BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ T.M BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAMBÍ THƯ THỨ NHẤT
TRƯỞNG BAN
Vũ MãoNguyễn Đắc Vinh

                                                                                                                                                                        

ban liên lạc cựu cán bộ đoàn thanh niên Việt Nam Phía Nam

T.S Lê Hồng Liêm
Trưởng ban
Nguyễn Khôi
Phó Trưởng ban
Lê Trí Dũng
Phó Trưởng ban
T.S Quách Thu Nguyệt
Phó Trưởng ban
T.S Trần Tấn Ngô
Phó Trưởng ban
Liên kết: